Autokool RADAR OÜ

Mootorsõidukijuhi väljaõppetingimused

 Teooriakursus

 Koolitused viiakse läbi mootorsõidukijuhtide väljaõppeks kinnitatud riikliku programmi alusel.

 • Teoorialoengud toimuvad kindlaksmääratud aegadel.
 • Teooriakursuse maksumus 100.- EURdokumentide vormistamise riiklikuks eksamiks ARK-is.
 • Hind sisaldab 28 loengutundi (ἁ 45 minutit), teooriaeksami (1 kord) ja dokumentide vormistamise riiklikuks eksamiks ARK-is.
 • Tasumine teooriakursuse eest toimub koolitusele registreerimisel kas pangaülekandega Autokooli arvele või sularahas. Kursuse katkestamisel peale esimest õppetundi ettemaksu ei tagastata.
 • Teooriaeksam tuleb sooritada 1 kuu jooksul koolituse lõppemisest. Selle tähtaja ületamisel tuleb eksami eest lisaks tasuda 15 EUR. Eksam loetakse sooritatuks kui 60-st testiküsimusest on vähemalt 55 õigesti vastatud.
 • Iga korduveksami eest tuleb tasuda 15 EUR
 • Teooriaeksami tulemused kaotavad kehtivuse, kui praktilise sõidu eksamit pole sooritatud hiljemalt koolieksamile järgneva 3 kuu jooksul.

Praktikakursus

 • Mootorsõiduki juhtimiskursus sisaldab 28 sõidutundi, ἁ 45 minutit. Maksumus 490 eurot, tasutakse otse sõidujuhendajale.
 • Iga täiendava 45 minutilise sõidutunni hind 20.00 eurot, tasuda enne tundi instruktorile.
 • Sõidutunni aeg lepitakse õpilase ja juhendaja vahel kokku telefoni teel.
 • Õpilasel on võimalus ise valida omale sõiduinstruktor, samuti ka teda vahetada, kirjutades selleks avalduse Autokooli direktorile.
 • Instruktor väljastab sõidutunni eest tasumise kohta kviitungi.
 • Plaanilise sõidutunni aega on võimalik muuta või tunnist loobuda, teavitades sellest instruktorit kasvõi telefonitsi vähemalt eelmisel päeval. Muutusest teatamata jätmisel tuleb toimumata tunni eest ikkagi tasuda.
 • Praktikasõidu koolieksam toimub pärast teooriaeksamit ja 28-tunnise sõidupraktika läbimist.
 • Sõidutundidesse ja eksamile tulles peab õpilasel kaasas olema talle esimeses teooriatunnis allkirja vastu väljastatud õppekaart. Õppekaart on dokument, mis kinnitab õpilase õigust mootorsõiduki juhtimiseks õppesõidu perioodil.
 • Instruktoril on õigus mitte lubada õppekaardita õpilast linnasõidu tundi. Õppekaardi kaotamise puhul võib kool väljastada duplikaadi. Duplikaadi maksumus on 32 EUR.
 • Sõidupraktika koolieksami maksumus on 30 EUR.
 • Sõidupraktika koolieksami toimumise aeg lepitakse kokku instruktori ja õpilase vahel ning registreeritakse eelnevalt Autokooli administratsiooni juures. Koolil on õigus mitte lubada eksamile maksevõlaga õpilast.
 • Õppesõidu platsi (autodroomi) kasutusaja eest tasub õpilane vastavalt kehtivale hinnakirjale (0,10 eurot 1 minut)
 • Vastavalt Liiklusseadusele on õpilastel lisaks eeltoodule kohustuslik läbida:
 • PIMEDASÕIDU KOOLITUS – maksumus 50 EUR
 • LIBEDASÕIDU ALGKURSUS – maksumus 95 EUR

  Muud tingimused

 • Pretensioonide tekkimisel tuleb need esitada Autokooli administratsioonile hiljemalt 3 kuu jooksul kursuste lõppemisest. Hilisemaid esitusi ei arvestata.
 • Koolituse läbinud peavad tagastama oma õppekaardi Autokoolile vahetult õppuste lõppemisel.
 • Autokoolil on õigus teha hinnakirjas muudatusi, teavitades sellest õpilasi vähemalt 2 nädalat ette.